NOTARIUSZ CENNIK

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W RADOMIU

Wynagrodzenie (stawka, taksa) NOTARIUSZA wynosi, stosownie do wartości przedmiotu umowy:
– przy wartości przedmiotu umowy do 3000 zł – wynagrodzenie notariusza wynosi 100 zł;
– przy wartości przedmiotu umowy powyżej 3000 zł do 10 000 zł – wynagrodzenie notariusza wynosi 100 zł 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
– przy wartości przedmiotu umowy powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – taksa notarialna wynosi 310 zł 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
– przy wartości przedmiotu umowy powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – wynagrodzenie notariusza wynosi 710 zł 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
–  przy wartości przedmiotu umowy powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – stawka notarialna wynosi 1010 zł 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
– przy wartości przedmiotu umowy powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – wynagrodzenie notariusza wynosi 4770 zł 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
– przy wartości przedmiotu umowy powyżej 2 000 000 zł – stawka notarialna 6770 zł 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej nie więcej niż 7500 zł.

W sprawach wymienionych w przepisach odrębnych Notariusz pobiera 1/2, 1/4 bądź 1/10 stawki określonej powyżej (zależnej od wartości przedmiotu umowy).

W sprawach wskazanych m. in. poniżej taksa notarialna, niezależnie od wartości przedmiotu umowy, wynosi:
– za sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej – 400 zł;
– za sporządzenie testamentu – 50 zł;
– koszt testamentu zawierającego zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
– taksa za testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
– stawka za odwołanie testamentu – 30 zł;
– zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
– zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego lub własności nieruchomości – 80 zł;
– za sporządzenie aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności (30 zł), natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności (100 zł);
– za sporządzenie aktu zawierającego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.
– za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
– za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł;
– za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł;
– za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
– za sporządzenie innego protokołu – 200 zł;
– za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł;
– za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł;
– za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł;
– za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł;
– za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł.

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.