DOKUMENTY

dokumenty w sprawach spadkowych

TESTAMENT –  POTRZEBNE DOKUMENTY 
1) dane osoby zamierzającej zawrzeć rozrządzenie testamentowe;
2) dane spadkobiercy.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA – POTRZEBNE DOKUMENTY
1) akt zgonu spadkodawcy (zmarłego) oraz nr PESEL zmarłego;
2) testament spadkodawcy (jeżeli został sporządzony);
3) akty stanu cywilnego spadkobierców (aktu urodzenia mężczyzn; w przypadku kobiet zamężnych – akty małżeństwa).

dokumenty w sprawach małżeńskich 

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza) –  POTRZEBNE DOKUMENTY
1) dane osobowe małżonków;
2) odpis skrócony aktu małżeństwa.

UMOWA PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO (DOROBKOWEGO) – POTRZEBNE DOKUMENTY
1) dane osobowe małżonków;
2) umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej bądź prawomocny wyrok sądu w przedmiocie rozwiązania małżeństwa bądź orzeczenie w przedmiocie separacji bądź wyrok sądu ustalający rozdzielność majątkową;
3) dokumenty stwierdzające podstawę nabycia składników majątkowych;
4) odpis zwykły z księgi wieczystej (jeżeli została założona).

dokumenty w sprawach związanych z przeniesieniem własności prawa

SPRZEDAŻ/DAROWIZNA DZIAŁKI – POTRZEBNE DOKUMENTY
Jeżeli chcesz sprzedać lub dokonać darowizny działki powinieneś zgromadzić następujące dokumenty:
1) odpis zwykły z księgi wieczystej;
2) dokument stwierdzający podstawę nabycia;
3) zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego;
4) dane kupujących i sprzedających /darczyńców i obdarowanych;
5) dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu;
6) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy;
7) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej;
8) ewentualnie ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział;
9) ewentualnie mapa sytuacyjna do celów prawnych.

SPRZEDAŻ/DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ – POTRZEBNE DOKUMENTY
1) odpis zwykły z księgi wieczystej;
2) dokument wskazujący podstawę nabycia;
3) w przypadku spadkobrania- zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego;
4) dane osobowe kupujących i sprzedających/darczyńców i obdarowanych;
5) zaświadczenie w przedmiocie wymeldowania się osób z lokalu;
6) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany;
7) zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za media;
8) dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU – POTRZEBNE DOKUMENTY
1) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu oraz odpis zwykły z księgi wieczystej (jeżeli księga wieczysta została dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu założona);
2) dokument stwierdzający podstawę nabycia;
3) w przypadku spadkobrania – zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego;
4) dane osobowe kupujących i sprzedających/darczyńcy i obdarowanych;
5) zaświadczenie w przedmiocie wymeldowania z lokalu;
6) zaświadczenie o braku zaległości w płatności za media.